Privredno društvo BEAUTY SALON CONCIERGE D.O.O. BEOGRAD (u daljem tekstu “Beauty Salon”) je elektronska platforma koja nudi pružanje kozmetičarskih usluga (u daljem tekstu “Usluge”), a koje obuhvataju:

 • • muško šišanje
 • • žensko šišanje
 • • manikir
 • • pedikir
 • • šminkanje

Beauty Salon nudi usluge kranjim potrošačima (u daljem tekstu “Korisnici”) na teritoriji Republike Srbije, putem interneta i to putem internet sajta www.beautycenter.rs i mobilne aplikacije „Beauty Center “ dostupne u okviru iOS, Android i Web platforme (u daljem tekstu: internet sredstva).

Beauty Salon ima saradnju sa fizičkim i pravnim licima koja pružaju Usluge Korisnicima (u daljem tekstu “Partneri”). Pored Partnera, Usluge može pružiti i Beauty Salon posredstvom svojih zaposlenih. Lice koje neposredno pruža Uslugu/Usluge, bez obzira na to da li ima svojstvo Partnera ili zaposlenog u Beauty Salon, u daljem tekstu naziva se “NEPOSREDNI PRUŽALAC USLUGE”.

Beauty Salon je vlasnik internet sredstava, kao i svih prava intelektualne svojine na sadržajima koji se objavljuju u okviru internet sredstava.

Beauty Salon svoje poslovanje vrši na način propisan odredbama ovih Uslova korišćenja, te samim pristupom internet sredstvima korisnici izričito potvrđuju da su se sa tim odredbama saglasili i obavezali da će ih poštovati.

Podaci o privrednom društvu Beauty Salon Concierge:

 • • Poslovno ime : Beauty Salon Concierge doo Beograd
 • • Sedište: Republika Srbija, 11000 Beograd, ulica Jablanička 13, stan broj 4
 • • E-mail adresa: beautysalonconsirge@gmail.com
 • • Matični broj pri Agenciji za privedne registre Republike Srbije: 21816990
 • • Poreski identifikacioni broj (PIB): 113173624

I način i uslovi pružanja usluge

a) Registrovanje naloga

Kako biste postali korisnik Beauty Salon platforme, morate napraviti nalog.

 • 1. Morate imati najmanje 18 godina
 • 2. Morate popuniti obavezna polja potreban radi kreiranja naloga (ime i prezime, e-mail adresa), kao i podatke vezane za samu porudžbinu ( adresa dostave, broj telefona, broj kartice, kartičarska kuća, datum isteka kartice)
 • 3. Morate biti saglasni sa Uslovima korišćenja
 • 4. Morate biti saglasni sa Politikom privatnosti
 • 5. Morate biti saglasni sa Politikom kolačića

Korisnici su u obavezi da ažuriraju svoje podatke, samim time Beauty Salon neće biti odgovorno u slučaju nastanka štete iz razloga korišćenja takvih neažurnih podataka.

Prilikom kreiranja naloga, korisnik mora da izabere korisničko ime i lozinku. Takvo određeno korisničko ime i lozinku korisnik koristi prilikom registracije za ulazak na platformu.

b) Postupak naručivanja i pružanja usluga

Kako bi Korisnik poručio Uslugu/Usluge, potrebno je da se registruje na svoj nalog. Nakon registracije, Korisniku se prikazuju Usluge, kao i Neposredni pružaoci usluge.

Korisnik potom treba da odabere Neposrednog pružaoca usluge. Nakon toga, Korisnik treba da odabere koje Usluge/Usluga su mu potrebni.

Nakon što izabere Neposrednog pružaoca usluge i Usluge, Korisnik treba da odabere jedan od tri načina na koji Usluga može da mu se pruži:

 • 1. Dolazak Korisnika na adresu – u ovom slučaju Korisnik dolazi na adresu Neposrednog pružaoca usluge
 • 2. Dolazak Neposrednog pružaoca usluge na adresu – u ovom slučaju Neposredni pružalac usluge dolazi na adresu Korisnika, s tim da se ovakva vrsta usluga dodatno naplaćuje, a što će sve biti definisano prilikom konačnog čekiranja narudžbine.
 • 3. Dolazak Neposrednog pružaoca usluge u najbliži frizerski salon – u tom slučaju Korisniku se otvara Google Maps na kom su označeni frizerski i kozmetičarski saloni sa kojima Beauty Salon ima poslovnu saradnju i u kojima se može izvršiti pružanje Usluga. Nakon toga Korisnik bira jedan od ponuđenih frizerskih, odnosno kozmetičarskih salona u kojima će Neposredni pružalac usluge pružiti svoju uslugu Korisniku. Ova usluga dodatno se naplaćuje, a cena iste biće definisana prilikom konačnog čekiranja porudžbine

Nakon što odabere Neposrednog pružaoca usluge, Uslugu/ Usluge i način pružanja usluge, Korisnik treba da izabere datum i vreme kada želi da mu Usluga bude pružena. Nakon što potvrdi željeno vreme i datum, Korisnik će dobiti notifikaciju “registracija u toku”. Ukoliko se Neposredni pružalac usluge saglasi sa vremenom i datumom pružanja Usluge, Korisniku stiže notifikacija “Vaša porudžbina je prihvaćena”. U slučaju da se Neposredni pružalac usluge ne saglasi sa datumom I vremenom pružanja usluge, Korisniku će stići notifikacija “Vaša porudžbina je prihvaćena”.

Potom se porudžbina pregleda, potvrdi i nastavi na check-out scren. Prilikom check-outa, unose se sledeći podaci kartice:

 • 1. Broj kartice
 • 2. Datum isticanja kartice
 • 3. Kartičarska kuća

Jednom kada se kartica unese, sistem je zapamti da pri sledecoj porudzbini ne treba da se unosi.

Korisnik je dužan da zaštiti podatke o svom korisničkom imenu i nalogu, a Beauty Salon nije odgovoran ukoliko navedeni podaci budu kompromitovani ponašanjem korisnika koje je u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja.

Beauty Salon ne garantuje identitet registrovanog korisnika. U slučaju krađe ili drugog protivpravnog korišćenja kartice ili naloga, Korisnik je dužan da o tome obavesti Beauty Salon putem e-mail adrese: beautysalonconsirge@gmail.com ili pozivom na broj. Iz ovoga sledi da ukoliko Korisnik propusti da prijavi krađu ili drugo protivpravno korišćenje kartice ili naloga, Beauty Salon neće biti odgovoran za prevarno korišćenje kartice, odnosno naloga od strane trećeg lica.

Beauty Salon će smatrati da logovanje na korisnički nalog vrši korisnik tog korisničkog naloga, ali zadržava pravo da, u slučaju sumnje na zloupotrebu korisničkog naloga, pisanim ili usmenim putem kontaktira korisnika i/ili da privremeno ili trajno suspenduje kompromitovani korisnički nalog.

c) Cena

Cena svake usluge biće jasno istaknuta pored svake usluge

II Reklamacije

III Prava intelektualne svojine

Beauty Salon je nosilac prava intelektualne svojine na svim autorskim sadržajima i sadržajima srodnog prava objavljenim u okviru internet sredstava i korisnicima se zabranjuje svako postupanje suprotno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima. Beauty Salon će u slučaju zloupotrebe od strane korisnika internet sredstava pokrenuti sva pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju.

IV Izmene Uslova korišćenja

Beauty Salon zadržava pravo da vrši izmene Uslova korišćenja, a korisnik je dužan da ažurno vrši pregled izmena u okviru Uslova korišćenja. Beauty Salon u okviru Uslova korišćenja obavezno naznačuje datum poslednje izmene. Ukoliko korisnik nastavi sa koršćenjem internet sredstava i nakon izmena Uslova korišćenja, smatra se da je korisnik saglasan sa učinjenim izmenama.